Πολιτική Απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων τίθεται σε ισχύ σε κάθε επίσκεψη στον ιστότοπο https://www.arevthebrand.com (εφεξής "ιστότοπος", "ιστοσελίδα") και κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας. Σας καλούμε επίσης να διαβάσετε τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης της ιστοσελίδας μας.

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων διέπεται από τον Κανονισμό 2016/679 της ΕΕ, όπως αυτός ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο (ν. 4624/2019) και ισχύει σήμερα. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από τους όρους της παρούσας πολιτικής απορρήτου, αυτή θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και θα επιλύεται από τα αποκλειστικά αρμόδια δικαστήρια της Αθήνας.

Η "RAD POLEWEAR Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία" και με διακριτικούς τίτλους "RAD POLEWEAR ΙΚΕ" και "AREV THE BRAND", - που στο παρόν περιγράφεται και είναι γνωστή ως RAD POLEWEAR, Η Εταιρεία, Εμείς - με έδρα τη Μεταμόρφωση Αττικής, στην Εθνική Οδό Αθηνών - Λαμίας (14ο χλμ) Γέφυρα Λυμάτων Τ.Κ. 14452, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 125965601000 και αριθμό μητρώου Επιμελητηρίου 291134, email: arevthebrand@gmail.com λειτουργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Η προσεκτική ανάγνωση της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι επιβεβλημένη, καθώς περιγράφει πλήρως ποιά δεδομένα συλλέγει η Εταιρεία μέσω των ηλεκτρονικών καταστημάτων - ιστοσελίδων και πώς και για ποιους σκοπούς χρησιμοποιεί τα δεδομένα αυτά, μαζί με τα αποκλειστικά δικαιώματα που θέτει για τους χρήστες/επισκέπτες ο προαναφερόμενος Κανονισμός/Νόμος.

 

ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κεφαλαίου ΙΙ του Κανονισμού 2016/679/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να προβλέπεται ότι τα δεδομένα θα πρέπει:

α) να υποβάλλονται σε νόμιμη και δίκαιη επεξεργασία.

Θα συλλέγουμε και θα επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο σύμφωνα με τον προαναφερθέντα Κανονισμό της ΕΕ και υπό την αυστηρή πρόβλεψη της Ελληνικής Νομοθεσίας.

 

β) Να συλλέγονται για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς και δεν θα υποβάλλονται σε επεξεργασία με τρόπο που δεν συνάδει με τους σκοπούς αυτούς. 

γ) Να είναι κατάλληλα, συναφή και όχι υπερβολικά σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία.

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο εάν είναι απαραίτητα ή υποχρεωτικά για την επίτευξη του αντίστοιχου σκοπού (π.χ. ολοκλήρωση και αποστολή της παραγγελίας σας, εγγραφή στο ενημερωτικό μας δελτίο κ.λπ.).

δ) Να είναι ακριβή και, όπου είναι απαραίτητο, επικαιροποιημένα - πρέπει να λαμβάνεται κάθε εύλογο μέτρο για να διασφαλιστεί ότι τα προσωπικά δεδομένα που είναι ανακριβή, λαμβανομένων υπόψη των σκοπών για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία, διαγράφονται ή διορθώνονται χωρίς καθυστέρηση.

ε) Να διατηρούνται σε μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από αυτό που είναι αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία.

στ) Να τυγχάνουν επεξεργασίας κατά τρόπο που να διασφαλίζει την κατάλληλη ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και από τυχαία απώλεια, καταστροφή ή ζημία, χρησιμοποιώντας κατάλληλες τεχνικές ή οργανωτικές μεθόδους.

Έχουμε λάβει κάθε τεχνική και οργανωτική προφύλαξη για να διασφαλίσουμε την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων ανάλογα με τον εκάστοτε σκοπό χρήσης, καθώς και για να διατηρούμε τις πληροφορίες σας ακριβείς και ενημερωμένες. Ωστόσο, είναι επιτακτική ανάγκη να σημειωθεί ότι ακόμη και στο πλαίσιο αυτών των διατάξεων η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί πλήρως όλους τους κινδύνους που συνδέονται με μη εξουσιοδοτημένη ενέργεια ή χρήση των προσωπικών δεδομένων, εξ ου και η περαιτέρω πρόβλεψη να διατηρείτε την προσωπική σας συσκευή ενημερωμένη με όλα τα απαραίτητα τεχνικά λογισμικά για την αποτροπή αυτών των ενεργειών, καθώς και να ελέγχετε με τον πάροχο διαδικτύου σας σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας που έχουν τεθεί σε εφαρμογή από αυτόν. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ακρίβεια και την πληρότητα των προσωπικών δεδομένων που μας παρέχετε.   

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Ο σκοπός της συλλογής, χρήσης και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία γνωστοποιείτε επαρκώς και με ακρίβεια στην Εταιρεία είναι η παροχή των υπηρεσιών και προϊόντων που ζητάτε μέσω του https://www.vacaythebrand.com, η λήψη των οποίων απαιτεί τη χρήση ή/και την επεξεργασία τους π.χ. ηλεκτρονικές παραγγελίες και πώληση και προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχει η RAD POLEWEAR.

Η χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται από το https://www.vacaythebrand.com, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής υπηρεσίας παραγγελίας προϊόντων του https://www.vacaythebrand.com, προδιαθέτει τη δυνατότητα να σας ταυτοποιήσουμε, να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να εξασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του πελάτη μας, να ολοκληρώσουμε οικονομικές συναλλαγές και να στείλουμε αγαθά, καθώς και να είμαστε σε θέση να διορθώσουμε μια συναλλαγή που πήγε στραβά και από τις δύο πλευρές. Υπό αυτή την έννοια είναι απαραίτητη η συλλογή δεδομένων σχετικά με:

- Δεδομένα ταυτότητας (ονοματεπώνυμο).

- Στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση κατοικίας/επαγγελματική έδρα, διεύθυνση αποστολής, διεύθυνση χρέωσης, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

Σημειώστε ότι παρέχουμε μόνο τα απαραίτητα δεδομένα στον πάροχο υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ) για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα όσον αφορά την παραγγελία σας και την παράδοση των αγαθών.

- Πληροφορίες τιμολόγησης και συναλλαγών (δεδομένα πληρωμών/τραπεζών/καρτών).

Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι η RAD POLEWEAR έχει επιλέξει να συνεργαστεί με έναν επαγγελματικό φορέα προγραμματιστών ιστοσελίδων, οι οποίοι στην προκειμένη περίπτωση εργάζονται με το λογισμικό που έχει σχεδιαστεί από την Shopify, το οποίο παρέχει την απαιτούμενη βάση για την ομαλή διαχείριση των ηλεκτρονικών μας καταστημάτων. Στο πλαίσιο αυτό, ενώ μόνο η RAD POLEWEAR και οι προσεκτικά εκπαιδευμένοι υπάλληλοί μας έχουν κυρίως πρόσβαση στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ενδέχεται να συμβεί να επεξεργάζεται ο προαναφερόμενος συνεργάτης για λογαριασμό μας τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε με τη ρητή συγκατάθεσή σας λόγω της διαχείρισης, συντήρησης και ανάπτυξης των ιστοσελίδων μας και γενικότερα της πλατφόρμας και των διακομιστών μας. Η εταιρεία που διεξάγει τις εν λόγω εργασίες έχει επιλεγεί προσεκτικά και είναι έμπειρη, ικανή και αξιόπιστη και προσφέρει επαρκείς εγγυήσεις ότι τηρεί τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς που ρυθμίζουν την επεξεργασία δεδομένων. Ως εκ τούτου, η εν λόγω εταιρεία διεξάγει τις δραστηριότητές της σύμφωνα με τις οδηγίες και υπό τον έλεγχο της RAD POLEWEAR. Οι συνεργάτες μας παρέχουν τις κατάλληλες εγγυήσεις και τα μέτρα συμμόρφωσης για να διασφαλίσουν επαρκές επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων που διαβιβάζονται εντός αλλά και εκτός της ΕΕ, το οποίο περιλαμβάνει τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες και μηχανισμούς πιστοποίησης.

Επιπλέον, με την αποδοχή της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου μάς δίνετε τη ρητή συγκατάθεσή σας να γνωστοποιήσουμε τις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων στον πάροχο ηλεκτρονικών συναλλαγών STRIPE, προκειμένου να ολοκληρωθεί η αντίστοιχη πληρωμή της ολοκληρωμένης παραγγελίας σας, και συγκεκριμένα θα γνωστοποιήσουμε: τα πλήρη στοιχεία της χρεωστικής/πιστωτικής σας κάρτας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, το όνομα και το επώνυμό σας, τη χώρα από την οποία πραγματοποιείται η οικονομική συναλλαγή και μετά την πραγματοποίηση της πληρωμής γνωστοποιείται επίσης η συνολική αξία της πληρωμής και η ημερομηνία της πληρωμής. Πρέπει να διευκρινιστεί ότι η RAD POLEWEAR δεν έχει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα της πιστωτικής σας κάρτας, αλλά ότι οι πληροφορίες αυτές μεταφέρονται και επεξεργάζονται άμεσα από τον εν λόγω πάροχο υπηρεσιών. Στην περίπτωση αυτή, η STRIPE ενεργεί ως εκτελών την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και εν προκειμένω επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε με τη ρητή συγκατάθεσή σας. Η STRIPE επεξεργάζεται τα δεδομένα προκειμένου να ολοκληρώσει την πληρωμή της παραγγελίας σας. Η STRIPE είναι πάροχος που εδρεύει στις ΗΠΑ και παρέχει τις κατάλληλες εγγυήσεις και μέτρα συμμόρφωσης για τη διασφάλιση επαρκούς επιπέδου προστασίας των προσωπικών δεδομένων που διαβιβάζονται εντός αλλά και εκτός της ΕΕ, το οποίο περιλαμβάνει τις εγκεκριμένες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες. Λάβετε επίσης υπόψη σας ότι μπορείτε να επιλέξετε να εκπληρώσετε την υποχρέωσή σας για πληρωμή μέσω του Paypal μέσω κρυπτογραφημένης σύνδεσης και χωρίς καμία περαιτέρω αποκάλυψη πληροφοριών τιμολόγησης/συναλλαγής, οπότε ο εν λόγω πάροχος έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας τραπεζικά δεδομένα/δεδομένα πιστωτικής κάρτας και ενεργεί ως εκτελών την επεξεργασία δεδομένων και ότι οι πληροφορίες αυτές μεταφέρονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία αμέσως από τον εν λόγω πάροχο.

Τονίζουμε ότι δεν θα προωθηθούν σε συνεργάτες μας για επεξεργασία άλλα προσωπικά δεδομένα εκτός από εκείνα που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του κάθε αναφερόμενου σκοπού, εκτός εάν ισχύουν οι ισχύοντες νόμοι, οι δικαστικές ή εισαγγελικές εντολές σε κάθε ξεχωριστή περίπτωση. Όσον αφορά κάθε ηλεκτρονικό κατάστημα με την επωνυμία RAD POLEWEAR, πρέπει να τονίσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα δεν διαβιβάζονται μεταξύ των διαφόρων υποκαταστημάτων των ηλεκτρονικών μας καταστημάτων όσον αφορά τις πληροφορίες που παρέχετε για την ολοκλήρωση μιας ηλεκτρονικής συναλλαγής, εκτός εάν μας έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας ή μόνο για την προώθηση συγκεκριμένων πληροφοριών (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) για σκοπούς μάρκετινγκ (π.χ. ενημερωτικά δελτία κ.λπ. - Νόμος αριθ. 3471/2006).   

 

- Για εμπορικούς σκοπούς και σκοπούς μάρκετινγκ συλλέγουμε το όνομα, το επώνυμο και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας όταν εγγράφεστε στο ενημερωτικό μας δελτίο και συναινείτε στην αποστολή σχετικών πληροφοριών.

Στο πλαίσιο της παροχής αυτών των υπηρεσιών και προϊόντων η RAD POLEWEAR διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας που γνωστοποιείτε για την αποστολή πληροφοριών, καθώς και ειδοποιήσεων σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες και σχετικές προσφορές ή/και ανακοινώσεις. Αυτές οι ειδοποιήσεις περιλαμβάνουν την ηλεκτρονική αποστολή ενημερωτικών δελτίων και εξατομικευμένων καθώς και μη εξατομικευμένων διαφημιστικών προσφορών στον τερματικό σας εξοπλισμό και αυτή η συγκεκριμένη επεξεργασία δεδομένων σημαίνει ανάλυση του προφίλ σας για να εξατομικευθούν οι προτιμήσεις και οι πιθανές κατάλληλες υπηρεσίες και αγαθά που αφορούν σε αυτές τις συγκεκριμένες προτιμήσεις. Με την εισαγωγή των προσωπικών σας στοιχείων επιτρέπετε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τους σκοπούς αυτούς και μπορείτε πάντα να ανακαλέσετε αυτή τη συγκατάθεση στέλνοντάς μας email, όπως αναφέρεται παρακάτω.

- Ζητάμε το ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και να δημιουργήσετε έναν κωδικό πρόσβασης προκειμένου να εγγραφείτε σε έναν εξατομικευμένο λογαριασμό ώστε να παρακολουθείτε τις αγορές σας, να ολοκληρώνετε ταχύτερα τις νέες παραγγελίες σας και να αρχειοθετείτε τα προσωπικά σας δεδομένα.   

Η RAD POLEWEAR συλλέγει και διατηρεί μόνο τις προσωπικές πληροφορίες που αποκαλύπτετε με την καταχώριση των ζητούμενων πληροφοριών στα κατάλληλα πεδία ή τις απαντήσεις σας σε συγκεκριμένες ενέργειες που πραγματοποιούνται από την RAD POLEWEAR και στις οποίες μπορείτε να συμμετάσχετε οικειοθελώς. Στην πραγματικότητα, είναι απαραίτητο κατά τη στιγμή της παραγγελίας σας, όταν θα σας ζητηθεί το ονοματεπώνυμό σας, η διεύθυνση αποστολής των προϊόντων, η διεύθυνση χρέωσης - σε περίπτωση που δεν είναι η ίδια - οι πιθανές πληροφορίες προς έκδοση τιμολογίου, ο αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας σας και η διεύθυνση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου, όλα τα στοιχεία αυτά που παρέχονται από εσάς να είναι σωστά και αληθή. Με την καταχώριση των ζητούμενων δεδομένων στο https://www.vacaythebrand.com συναινείτε στη συλλογή, χρήση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία εισάγετε οικειοθελώς για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω. Αυτό είναι υποχρεωτικό προκειμένου να επιτραπεί η πρόσβαση στον ιστότοπο/το ηλεκτρονικό μας κατάστημα και για την ασφάλεια όλων των χρηστών μας.

Η RAD POLEWEAR δεν προβαίνει σε καμία παράνομη ή αθέμιτη χρήση των προσωπικών δεδομένων και δεν μεταβιβάζει -με κανέναν τρόπο πέραν των ήδη αναφερόμενων εξαιρέσεων- σε τρίτους τα προσωπικά δεδομένα και τις πληροφορίες των χρηστών της χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και ρητή συγκατάθεση. 

Τα προσωπικά σας δεδομένα γνωστοποιούνται σε τρίτους μόνο με τη ρητή συγκατάθεσή σας, εκτός εάν η γνωστοποίηση αυτή απαιτείται από το νόμο ή απαιτείται για νόμιμους σκοπούς, για τους οποίους δεν απαιτείται η συγκατάθεση του ατόμου (για παράδειγμα, όταν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων, όπως η ολοκλήρωση της συναλλαγής σας ή η ενεργοποίηση του λογαριασμού σας). Πρόσβαση σε αυτά τα προσωπικά σας δεδομένα θα έχουν μόνο τα άτομα που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της εταιρείας μας και ενεργούν μόνο για λογαριασμό της, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας (δηλ. υπάλληλοι, συνεργάτες της RAD POLEWEAR), οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη συλλογή και την αποθήκευση των δεδομένων αυτών και δεσμεύονται να διατηρούν το ίδιο επίπεδο ασφάλειας και προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων με εμάς.

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ COOKIES

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies για να προσφέρει καλύτερες δυνατότητες περιήγησης. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποστέλλονται για αποθήκευση από τον διακομιστή ιστού του https://www.arevthebrand.com στον τερματικό σας εξοπλισμό με βασική λειτουργία την επικοινωνία σε εμάς των δεδομένων του προγράμματος περιήγησής σας.

Οι βασικοί τύποι cookies που μπορεί να χρησιμοποιεί ο ιστότοπος περιγράφονται παρακάτω:

- Αυστηρά απαραίτητα cookies: Αυτά τα cookies είναι απολύτως απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία του ιστότοπού μας. Σας επιτρέπουν να περιηγείστε στον ιστότοπο και να χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες του, όπως η πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική ταυτοποίηση. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του ιστότοπού μας, γι' αυτό και πρέπει να προεπιλεγούν.

- Cookies λειτουργικότητας: Τα cookies λειτουργικότητας επιτρέπουν στον ιστότοπο να "θυμάται" τις επιλογές που κάνετε, όπως το όνομα χρήστη, τη γλώσσα και την περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να σας παρέχουμε βελτιωμένες, εξατομικευμένες λειτουργίες. Επιπλέον, μας βοηθούν να παρέχουμε υπηρεσίες που έχετε ζητήσει, όπως η παρακολούθηση ενός βίντεο ή η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Δεν μας επιτρέπουν να παρακολουθούμε τη δραστηριότητα περιήγησής σας σε άλλους ιστότοπους.

- Cookies επιδόσεων: Τα cookies επιδόσεων συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας, για παράδειγμα ποιες σελίδες επισκέπτεστε συχνότερα, τις λέξεις-κλειδιά που χρησιμοποιείτε στα πεδία αναζήτησης, τους ιστότοπους που σας ενδιαφέρουν κ.λπ. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται από αυτά τα cookies είναι συγκεντρωτικές. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη βελτίωση των επιδόσεων του ιστότοπού μας.

- Cookies της Google Analytics: Τα Google Analytics είναι cookies ανάλυσης επιδόσεων / καταγραφής που μας επιτρέπουν να συλλέγουμε ανώνυμες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τους ιστότοπούς μας. Αυτά τα cookies μπορούν να μας ενημερώσουν για το πόσοι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, το χρόνο και τη διάρκεια της χρήσης, καθώς και να μας παράσχουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο πλοήγησης των επισκεπτών στα διάφορα μέρη του ιστότοπου (π.χ. επιλογές μενού). Τέτοιες πληροφορίες μάς βοηθούν να βελτιώσουμε τον τρόπο λειτουργίας του ιστότοπού μας και τις υπηρεσίες μας προς εσάς επίσης. Είναι επίσης ανώνυμες πληροφορίες και δεν περιέχουν προσωπικά δεδομένα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Google χρησιμοποιεί τα δεδομένα σας, ανατρέξτε στη διεύθυνση https://policies.google.com/privacy?hl=el#infocollect.

Με τη χρήση του https://www.vacaythebrand.com συμφωνείτε με τη χρήση των cookies από εμάς, σύμφωνα με την παρούσα πολιτική για τα cookies. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτή τη χρήση των cookies, θα πρέπει να ρυθμίσετε ανάλογα τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας. Εάν απενεργοποιήσετε τα cookies που χρησιμοποιούμε, αυτό είναι πιθανό να επηρεάσει την περιήγησή σας στον ιστότοπό μας.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

Μέσω αμοιβαίας επικοινωνίας και γνωστοποίησης είμαστε υποχρεωμένοι να προσφέρουμε επιβεβαίωση σχετικά με το αν γίνεται ή όχι επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που αφορούν οποιονδήποτε χρήστη και, σε περίπτωση που συμβαίνει αυτό, πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα και τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) τους σκοπούς και τη νομική βάση της επεξεργασίας.

β) τις κατηγορίες των σχετικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

γ) τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους έχουν γνωστοποιηθεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως αποδέκτες σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς.

δ) εφόσον είναι δυνατόν, την προβλεπόμενη περίοδο για την οποία θα αποθηκευτούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή, εάν δεν είναι δυνατόν, τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν για τον καθορισμό της περιόδου αυτής.

ε) την ύπαρξη του δικαιώματος να ζητηθεί από τον υπεύθυνο επεξεργασίας η διόρθωση ή η διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή ο περιορισμός της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν το υποκείμενο των δεδομένων.

στ) το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην εποπτική αρχή και τα στοιχεία επικοινωνίας της εποπτικής αρχής.

Ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα να υποβάλει επίσημη καταγγελία στην εποπτική αρχή, εάν η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αντιβαίνει στην ισχύουσα νομοθεσία. Στην Ελλάδα η εποπτική αρχή είναι:

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,

Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 11523, Αθήνα Ελλάδα

Τηλ: +30 210 6475600

Φαξ: +30 210 6475628

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: contact@dpa.gr.

ζ) κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων που υφίστανται επεξεργασία και κάθε διαθέσιμης πληροφορίας σχετικά με την προέλευσή τους.

Επιπλέον:

Σε περίπτωση, κατά την οποία δεν επιθυμείτε τη συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων για την προαναφερθείσα χρήση από την RAD POLEWEAR, μπορείτε να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο vacaythebrand@gmail.com από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την οποία δηλώσατε κατά την εγγραφή σας, αναφέροντας "ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΩ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ".

Εάν το επιθυμείτε, έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε ανά πάσα στιγμή να ενημερωθείτε σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγονται από την RAD POLEWEAR, τους αποδέκτες τους, τον σκοπό διατήρησης και επεξεργασίας τους, καθώς και την τροποποίηση, διόρθωση ή διαγραφή τους, αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο arevthebrand@gmail.com από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε καταχωρήσει.

Τα προσωπικά δεδομένα που γνωστοποιείτε στην RAD POLEWEAR μέσω του https://www.vacaythebrand.com συλλέγονται και μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να υποστούν επεξεργασία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 και του Ν. 3471/2006, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, με αποκλειστικό σκοπό τη βέλτιστη υλοποίηση της παραγγελίας που έχει δοθεί από τον πελάτη και σε καμία περίπτωση δεν θα γνωστοποιηθούν ή μεταβιβαστούν σε τρίτους, με τις ρητές, ωστόσο, εξαιρέσεις που ορίζει ο εγχώριος νομοθέτης.

Σε περίπτωση που κάποιος από τους χρήστες μας επιλέξει να συναλλάσσεται με άλλη εταιρεία από τη δική μας, η δυνατότητα προσωπικής απόκτησης και μεταφοράς σε άλλη εταιρεία των συλλεχθέντων προσωπικών δεδομένων από τον συγκεκριμένο χρήστη και στο βαθμό που αφορούν μόνο το συγκεκριμένο πρόσωπο και μόνο, είναι διαθέσιμη μέσω επικοινωνίας με την εταιρεία μας, καθώς και αίτημα για τη μεταφορά των δεδομένων αυτών από την εταιρεία μας σε συγκεκριμένο τρίτο για λογαριασμό του αιτούμενου χρήστη.

Η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα που χρειάζονται πρόσβαση προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του σκοπού της συλλογής, χρήσης και επεξεργασίας τους, όπως αναγνωρίζεται από τους παρόντες όρους. Στο πλαίσιο αυτό το https://www.vacaythebrand.com διατηρεί το δικαίωμα να παραχωρήσει εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή δικαίωμα χρήσης και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, στα οποία ανατίθεται η επεξεργασία είτε εντός της εταιρείας μας είτε σε νομικά δεσμευτικές συνδεδεμένες εταιρείες.

Η RAD POLEWEAR διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα, τα οποία γνωστοποιείτε μέσω του https://www.vacaythebrand.com, με τρόπο που να μην είναι δυνατή η ταυτοποίηση ή η αποκάλυψη του προσώπου το οποίο αφορούν, για στατιστικούς, ερευνητικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς, γνωστοποιώντας τα σε τρίτα πρόσωπα π.χ. εταιρείες ερευνών που είναι υπεύθυνες για την ολοκλήρωση των παραπάνω στόχων.

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Η περίοδος αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, των συνδρομητών και των επισκεπτών της ιστοσελίδας/του ηλεκτρονικού καταστήματος αφορά τα μέσα που απαιτούνται για το σκοπό κάθε συναλλαγής -είτε έχει ολοκληρωθεί είτε όχι- και τις διατάξεις που τηρούνται από την ισχύουσα νομοθεσία.

 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΜΑΣ

Η RAD POLEWEAR μπορεί να τροποποιήσει ή απλώς να επικαιροποιήσει την Πολιτική Απορρήτου των ιστοτόπων της, εν μέρει ή πλήρως, ακόμη και σε σχέση με διάφορες παραλλαγές των νόμων και των κανονισμών που διέπουν το θέμα αυτό και προστατεύουν τα δικαιώματά σας. Οι εν λόγω μεταβολές και ενημερώσεις της Πολιτικής Απορρήτου θα αναρτώνται σε αυτό το τμήμα των ιστότοπων και θεωρείται ότι κοινοποιούνται στους χρήστες και θα είναι δεσμευτικές μόλις δημοσιευθούν στον ιστότοπο. Ως εκ τούτου, σας καλούμε να επισκέπτεστε συχνά αυτή την ενότητα και να διαβάζετε την πιο πρόσφατη και ενημερωμένη έκδοση της παρούσας Πολιτικής απορρήτου.

Cart

All available stock is in the cart

Your cart is currently empty.